Regulamin Portalu z projektami gotowymi My Home

Portal z projektami autorstwa Milwicz Architekci www.myhome.eco dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ww. aktu. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, chyba że ustawodawca dopuścił ich ograniczenie lub wyłączenie. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§1

Postanowienia ogólne

Portal z projektami gotowymi autorstwa Milwicz Architekci (dalej: Portal) dostępny pod adresem internetowym myhome.eco, prowadzony jest przez osobę fizyczną Natalię Milwicz, wpisaną do CEIDG pod firmą Milwicz Architekci Natalia Milwicz posiadającą numer NIP 6653007884 oraz REGON 367467601 (dalej jako Usługodawca lub Sprzedawca).

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Portalu, chyba że z treści danego postanowienie Regulaminu lub jego umiejscowienia wynika, że skierowane jest ono wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

§2

Definicje

 1. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. Klient– każdy podmiot składający Zamówienie za pośrednictwem Portalu.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dziennik ustaw 1964 nr 16, poz.93 ze zm.).
 5. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Portalu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 6. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź za pośrednictwem SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Portalu.
 7. Produkt– dostępna w Portalu rzecz ruchoma, usługa bądź prawo wraz z dostępnym opisem będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.
 8. Produkt na Zamówienie lub Projekt gotowy ze zmianami – Produkt wykraczający poza standardową ofertę zamieszczoną w Portalu, przygotowany na zamówienie, którego bazę stanowi Produkt umieszczony w Portalu.
 9. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu.
 10. Przedsiębiorcakonsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności na podstawie przedmiotu działalności udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin– niniejszy dokument.
 12. Portal – Portal z projektami autorstwa Milwicz Architekci; portal Sprzedawcy z projektami dostępny pod adresem internetowym myhome.eco
 13. Sprzedawca lub Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milwicz Architekci Natalia Milwicz wpisana do CEIDG, NIP 6653007884, REGON 367467601.
 14. Umowa– umowa wykonania i sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Portalu.
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Portalu.
 17. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik ustaw 2014 poz. 827 ze zm.).
 19. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. W przypadku Produktu na Zamówienie dopuszcza się złożenie Zamówienia drogą mailową.

§3

Zasady korzystania z Portalu

1. Do korzystania z Portalu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne:

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 lub nowszy, Chrome w wersji 63 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej, Safari Mobile for iPad 2, iPad Mini, iPad with Retina Display (iOS 7 lub nowszy), Safari Mobile for iPhone 5 lub nowszy; iOS 7 lub nowszy, Chrome dla urządzeń mobilnych (Android 4 lub nowszy)

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta. Usługodawca informuje, że korzystanie z Portalu za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu i korzystając z Portalu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.

3. Korzystanie z Portalu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu.

4. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do prezentowanych materiałów na stronie Portalu przysługują Sprzedawcy. Osoba korzystająca z Portalu nie ma prawa do wykorzystywania tychże materiałów w innych celach niż związanych z Usługami oferowanymi przez Portal. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, zdjęć i elementów ze stron, w całości, lub w części jest zabronione. Wszelkie wyjątki od wskazanych reguł wymagają pisemnej zgody ze strony Sprzedawcy.

5. Sprzedawcy przysługują również wszelkie prawa autorskie i majątkowe w stosunku do Projektu gotowego ze zmianami, w tym do modyfikacji wprowadzonych według indywidualnego zamówienia Klienta. W przypadku ewentualnego sporu na tym tle Klient zobowiązuje się, na wezwanie Sprzedawcy, powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych oraz przenieść na Sprzedawcę prawa do korzystania z utworu na wszelkich istotnych dla Sprzedawcy polach eksploatacji za łączną kwotę 1,00 zł, która obejmuje również należności publicznoprawne pozostające w związku z tą czynnością.

6. Klient składając zamówienie wyraża nieodwoływalną zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych przez Usługodawcę, poprzez repostowanie oraz samodzielne umieszczanie, zdjęć obiektu budowlanego powstałego przy wykorzystaniu Produktu, Produktu na Zamówienie lub Projektu gotowego ze zmianami. Powyższa zgoda dotyczy zarówno materiałów przekazywanych Usługodawcy, jak i materiałów udostępnianych samodzielnie przez Klienta w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych oraz własnej stronie internetowej. Klient udostępniając materiały Usługodawcy zaświadcza o przysługujących mu do nich prawach autorskich i możliwości wykorzystania materiałów we wskazany wyżej sposób, oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw innych podmiotów.

7. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Sprzedawcy;
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.myhome.eco. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności. Osoba korzystająca z Portalu w sposób skutkujący przekazaniem jego danych osobowych wyraża zgodę na transfer danych osobowych do państw trzecich, zgodnie z informacją zawartą w dokumencie opisującym politykę prywatności.

§4

Usługi Portalu

1. Korzystać z Portalu na warunkach wskazanych w Regulaminie może jedynie Usługobiorca.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Portalu, w tym wizualizacji oraz projektów,
b. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia przez Portal,
c. udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Usługodawcą, w celu uzyskania wycen lub otrzymania materiałów dotyczących Produktów.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Warunkiem złożenia zamówienia przez Portal jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Portalu.

5. Promocje w Portalu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5

Zamówienie i Umowa

1. Do wykonania Umowy niezbędne pozostaje podjęcia przez Usługodawcę czynności związanych z projektowaniem architektonicznym, co powoduje ograniczenie praw Konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o czym mowa w § 8 ust. 1.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, to jest doręczenia Klientowi wiadomości e-mail wraz z fakturą proformą po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Portalu. .

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta w wiadomości e-mail.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności Produktu, aż do czasu uiszczenia całej ceny przez Kupującego.

5. Za moment uiszczenia ceny poczytuje się datę zaksięgowania całej należnej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.

6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. W sytuacji, gdy opisy, parametry techniczne i użytkowe w Produkcie w rzeczywistości odbiegają od tych prezentowanych w opisie Produktu zamieszczonego w Portalu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany po złożeniu zamówienia. Usługodawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Klienta na przedstawione zmiany. Brak akceptacji w terminie 14 dni równoznaczny jest z rezygnacją z zawarcia transakcji i anulowaniem zamówienia.

8. Ceny podane w Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

9. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia ich przez Usługodawcę.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na stronie www.myhome.eco, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.

11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz inne dodatkowe usługi, o których Klient jest informowany na stronach Portalu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

12. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także innych kosztach, będzie każdorazowo przesłana do Klienta.

13. W przypadku braku Produktu w magazynie Sprzedawcy, Usługodawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny Produkt dostępny w sprzedaży.

14. W wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, zastrzega sobie wówczas prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.

15. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

16. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, oraz zaznaczenie informacji o Zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

17. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia należy, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W szczególności Klient powinien wypowiedzieć się, czy chciałby dokonać zmian w Projekcie względem standardowych rozwiązań obejmujących w szczególności fundamenty, sposób ogrzewania, instalację wentylacyjną.

18. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie wybranego Produktu.

19. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek wskazania sposobu dostawy, udostępnienia niezbędnych danych, zapoznania się z Regulaminem Portalu oraz pouczeniem odstąpienia od umowy. Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ FORMULARZ” Klient akceptuje treść Regulamin zawierający m.in. informacje o Prawie do odstąpienia od umowy.

20. Poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ FORMULARZ” Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę.

21. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Portalu wszystkich niezbędnych danych i złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także informacji o całkowitej cenie Zamówienia wraz z fakturą proformą; z tą chwilą zostaje zawarta umowa. Zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu Usługodawca jest właścicielem Produktu, aż do uiszczenia całej ceny przez Kupującego.

Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. Przedmiotu Zamówienia
b. ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c. wybranej metody płatności;
d. wybranego sposobu dostawy;
e. danych kontaktowych Klienta;
f. danych do faktury;

22. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy.

23. W przypadku Projektu gotowego ze zmianami umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, to jest doręczenia Klientowi wiadomości e-mail wraz z fakturą proformą po uprzednim przesłaniu przez niego wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której złożył Zamówienie, zaakceptował treść Regulaminu, określającego prawa i obowiązki stron, oraz wyraził zgodę na wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

24. W przypadku Projektu gotowego ze zmianami, poza informacjami wskazanymi w ust. 23, Klient zobowiązany w wiadomości mailowej:
a. wskazać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail;
b. zadeklarować zamiar otrzymania faktury VAT oraz wskazać, w przypadku dokonania zakupu jako przedsiębiorca, dane podmiotu, w tym nazwę oraz nr NIP;
c. dokonać wyboru Produktów oraz wypowiedzieć się, czy chciałby dokonać dopuszczalnych i prezentowanych przez Sprzedawcę na Portalu zmian w Projekcie względem standardowych rozwiązań obejmujących w szczególności fundamenty, sposób ogrzewania, instalację wentylacyjną;
d. wskazać wszelkie wytyczne niezbędne do modyfikacji Produktu stanowiącego bazę Produktu na Zamówienie.

25. Nabycie jednego egzemplarza Produktu uprawnia do zastosowania go tylko do jednej budowy.

§6

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu, termin płatności

1. Dostawa Produktu po wykonaniu usługi dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

2. Dostawa Produktów poza terytorium Polski jest możliwa i wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny przez Sprzedającego. Koszty dostawy zagranicznej zostają wskazane w dodatkowej wiadomości mailowej po potwierdzeniu zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że koszt wysyłki wynika wprost z cennika stosowanego przez podmiot przeprowadzający dostawę.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Przez koszty dostawy należy rozumieć w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe.

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a. Przesyłka kurierska;
b. Przesyłka Pocztą Polską;
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. 27 Grudnia 9A/4, 61-737 Poznań w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 14 dni roboczych, chyba że Usługodawca wskazał inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin w opisie Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta zaczyna biec od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Numer rachunku bankowego Usługodawcy jest każdorazowo wskazywany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz na fakturze VAT.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie potwierdzonym w wiadomości e-mail, po złożeniu Zamówienia.

8. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

9. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy z wykorzystaniem podmiotów świadczących usługi transportowe, dostawa Produktu jest realizowane przez te podmioty trzecie na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.

§7

Reklamacja produktu

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt dokumentujący wykonaną usługę ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja z tytułu wad Produktu, po wypełnieniu formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, może zostać złożona przez Klienta:
a. pisemnie na adres: ul. 27 Grudnia 9A/4, 61-737 Poznań,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany na stronie www.myhome.eco, w zakładce „Kontakt”.

3. Klient w formularzu reklamacji winien wskazać: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady oraz daty jej stwierdzenia; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia, ale ich zastosowanie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Jeżeli zostanie stwierdzona wada Produktu Kupujący może:
a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wada była już wcześniej przedmiotem reklamacji i Produkt był wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeśli wada produktu jest nieistotna.

6. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

7. Do reklamacji należy dołączyć wszystkie egzemplarze Produktu w celu weryfikacji zgłoszonych wad. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną do jej rozpatrzenia niezbędne pozostaje odesłanie wszystkich egzemplarzy Produktu do Sprzedającego.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia wraz z Produktem. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Klient będący Konsumentem na możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
• https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczny portal internetowy umożlwiający kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Z uwagi na charakter usług świadczonych, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, i wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług poprzez wysłanie Formularza po zapoznaniu się z Regulaminem, nie może odstąpić od umowy.

2. Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy dla podmiotów wskazanych w ust. 1 powyżej bez podawania przyczyny, tylko w przypadku gdy żaden z egzemplarzy przesłanej dokumentacji Produktu nie posiada naruszonej plomby zabezpieczającej. Oświadczenie w tym zakresie należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a. pisemnie na adres: ul. 27 Grudnia 9A/4, 61-737 Poznań;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany na stronie www.myhome.eco, w zakładce „Kontakt”.

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty dostępny jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt dokumentujący wykonaną usługę, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Usługodawca w przypadku w wskazanym w ust. 2 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wszystkimi egzemplarzami Produktu, zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Portalu). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

7. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do przesyłki powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w formie elektronicznej wiadomości e-mail. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą zwrócić Produkt na adres: ul. 27 Grudnia 9A/2, 61-737 Poznań.

8. Weryfikacja skuteczności oświadczenia o odstąpieniu następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę fizycznego zwrotu wszystkich egzemplarzy Produktu.

9. Zwracany Towar winien znajdować się w stanie niezmienionym. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego nawet w przypadku braku naruszenia plomb. Zwrot możliwy jest, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Produkt nienoszący śladów użytkowania, rozszywania, kopiowania itp.

10. Sprzedawca ponosi jedynie zwrot kosztów najtańszego, zwykłego, sposobu dostawy dostępnego w Portalu. Odstępujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje także w odniesieniu:
a. do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt na Zamówienia); (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
b. do Produktów, które noszą ślady użytkowania, w szczególności w stopniu wykluczającym jego ponowne użycie bądź wskazujące na jego rozpieczętowania lub rozszycia, w tym w celu jego skopiowania lub zapisu w formie elektronicznej.

§ 10

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. Informacja w tym zakresie zostanie wskazana w potwierdzeniu Zamówienia. Brak akceptacji warunków Sprzedającego w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia uznaje się za brak akceptacji skutkujący anulowaniem Zamówienia w sposób wolny od opłat.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta, nie będącego Konsumentem, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta, za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący Konsumentem, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności poprzez spisanie protokołu szkody z pracownikiem przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona. W przypadku gdyby przepisy znajdujące zastosowanie w dniu zawarcia umowy nie pozwalały na wyłączenie tej odpowiedzialności w całości jeśli Kupującym pozostaje osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej) wówczas odpowiedzialność ta zostaje wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe i rzeczywiste szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zarówno Usługobiorca, jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Konsumentem, wypowiedzenie umowy przez Sprzedawcę może nastąpić z powodu naruszenia zapisów Regulaminu. Przed wypowiedzeniem Konsument winien zostać wezwany do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Klient, który dokonał rejestracji do Newslettera rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Usługobiorcy.

4. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Portalu zawierane są w języku polskim.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmieniających się przepisów lub zmiany zasad prowadzenia działalności przez Sprzedawcę. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Portalu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny