0

Odległość budynku od granicy działki i sąsiednich budynków oraz aspekty przeciwpożarowe

Wielkość działki, linie zabudowy, ale przede wszystkim warunki techniczne są wytycznymi do usytuowania budynku na działce. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty prawne, które trzeba brać pod uwagę na etapie tworzenia projektu zagospodarowania terenu.

W rozdziale pierwszym działu drugiego warunków technicznych znajdują się konkretne odległości, które należy zachować. Jeżeli z przepisów odrębnych nie wynika inaczej, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy działki w odległości nie mniejszej niż:

– 4m, gdy nasz budynek posiada okna lub drzwi na ścianie, od której liczymy tę odległość,

– 3m, gdy na ścianie nie ma okien i drzwi.

Jeżeli plan miejscowy pozwala, to budynek można zbliżyć do granicy działki na odległość 1,5 m, lub postawić bezpośrednio przy tej granicy. Jest to możliwe tylko przy założeniu, że w danej ścianie nie ma okien ani drzwi.

Możliwe jest również postawienie budynku bezpośrednio przy granicy działki, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na działce sąsiedniej. Wysokość naszego budynku musi odpowiadać wymogom obowiązującego planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu. I w tym przypadku należy uwzględnić przepisy odrębne. Przepis ten stosuje się tylko, gdy na sąsiedniej działce istnieje już budynek. W innym wypadku nie ma możliwości wybudowania naszego obiektu na granicy  wykorzystując powyższy zapis.

Gdy działka ma szerokość 16 m lub mniej, budynek ze ścianą bez okien i drzwi można lokalizować bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości mniejszej niż 3 m, ale nie mniejszej niż 1,5 m.

Powyższe odległości obowiązują tylko, gdy projektowany budynek ma ściany i dach z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. Co więcej, budynek lokalizowany w granicy działki musi mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o ściśle określonej klasie odporności ogniowej.

§271 warunków technicznych określa usytuowanie budynków technicznych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Gdy na sąsiedniej działce istnieją już budynki, to dystans jaki należy zachować między naszym nowoprojektowanym domem a budynkiem sąsiada powinien wynosić minimum:

– 8 m, gdy oba rozpatrywane budynki mają odpowiednią odporność ogniową oraz gdy zwrócone do siebie ściany posiadają otwory okienne i drzwiowe,

– 6 m, gdy budynki mają odpowiednią odporność i brak otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zwróconych ku sobie,

– 12 m, jeżeli jeden z rozpatrywanych budynków nie ma odpowiedniej odporności ogniowej (może rozprzestrzeniać ogień),

– 16 m, jeżeli oba budynki (ich ściany lub dachy) są rozprzestrzeniające ogień.

Minimalna odległość budynku mieszkalnego (ZL) od granicy lasu (gruntu leśnego Ls) wynosi 12 m. Powyższa odległość zależna jest od materiałów wykorzystanych w projekcie domu. Jeżeli projekt naszego domu przewiduje przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień, wartość ta wzrasta do 16 m.

Najmniejsza odległość budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ZL) wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia od granicy lasu zlokalizowanej:

– na działce sąsiedniej wynosi 4 m,

– na naszej działce – nie określa się,

Pod warunkiem, że teren, na którym zlokalizowana jest granica lasu jest przeznaczony w MPZP pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, lub gdy brak planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

 

Sytuując budynek na działce musimy mieć na uwadze powyższe wytyczne. Poza wskazanymi tu przypadkami inwestorzy niejednokrotnie mierzą się z, wspominanymi tu wcześniej, przepisami odrębnymi. Są to na przykład minimalne odległości od drogi, sieci gazowej, sieci energetycznej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, czy też infrastruktury kolejowej. W gąszczu przepisów łatwo jest się pogubić, dlatego najlepiej lokalizację domu na działce powierzyć profesjonalnej pracowni architektonicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem MyHome.eco oraz kontaktu:
T: +48 722 227 733
E: info@myhome.eco